Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska


informacje dodatkowe

Dr hab. n. med. Prof. PUM Elżbieta Dembowska od 30 lat pracownik dydaktyczno-naukowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest autorem i współautorem  ponad 150 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto pracę naukową uzupełniają komunikaty przedstawione podczas 73 zjazdów, konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych. Posiada specjalizacje w zakresie stomatologii ogólnej, periodontologii, protetyki stomatologicznej. Jest autorem podręczników dla studentów i lekarzy oraz kierownikiem specjalizacji i promotorem prac doktorskich PUM.

Rozprawa  habilitacyjna  n.t.: ”Zależność między kompleksowym leczeniem periodontologicznym a leczeniem ortodontycznym u pacjentów z zaawansowanym przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia” podkreśla główne  zainteresowania i  trendy  w kierunku interdyscyplinarnego leczenia pacjentów w przebiegu zaawansowanych postaci zapaleń przyzębia. W swoim dorobku posiada napisane  rozdziały w monografiach na temat wielospecjalistycznego leczenia zapaleń przyzębia.

Prowadzi od 25  lat szkolenia i  kursy z zakresu  leczenia zapaleń przyzębia, laseroterapii stomatologicznęj i fizykoterapii oraz mikrochirurgii przyzębia dla osób specjalizujących się w periodontologii.

Obecnie jest kierownikiem  Zakładu Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest członkiem Światowej Laserowej Federacji Stomatologów. Promotor 13 doktoratów , recenzent prac naukowych. Prowadzi szkolenia i wykłady za granicą.

Jest w członkiem Zarządu Polskiego Towarzstwa Periodontologicznego

Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw stomatologicznych i członkiem Akademii Pierre Foucharda