Działalność przychodni w dobie pandemii SARS COV-2

(Aktualizacja 01-05-2021)

Gabinety stomatologiczne aktualnie działają od poniedziałku do piątku, w standardowych godzinach pracy: 08:00 – 20:00
W soboty natomiast: 09:00 – 15:00
Rejestracja telefoniczna czynna pod numerami telefonów: 91 48 49 100 oraz 91 43 23 615

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w dobie pandemii COVID-19, wprowadzamy dodatkowe środki ochrony pacjentów i lekarzy w trakcie wizyty stomatologicznej. Zależy nam na jak największym bezpieczeństwie zarówno naszych pacjentów jak i personelu, dlatego wciąż wdrażamy nowe procedury i udoskonalenia.

Prosimy pacjentów o zapoznanie się i zastosowanie do wytycznych odbycia wizyty stomatologicznej:

Przed wizytą:

 • konieczność kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości odbycia wizyty (prosimy nie przychodzić do kliniki stomatologicznej bez umówionego wcześniej telefonicznie terminu);
 • podczas rozmowy telefonicznej, rejestracja przeprowadzi ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV2. Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem powinien telefonicznie przełożyć wizytę na inny termin. W razie dolegliwości bólowych po kontakcie telefonicznym istnieje możliwość wystawienie ww. pacjentowi e-recepty na wymagane medykamenty;
 • na wizyty stomatologiczne przychodzimy punktualnie, bez osób towarzyszących (wyjątkiem są pacjenci niepełnoletni, którzy na wizyty przychodzą z prawnym opiekunem).

Pacjent po wejściu do kliniki stomatologicznej powinien:

 • zdjąć odzież wierzchnią i włożyć ją do specjalnie przygotowanego przez rejestrację worka;
 • zdezynfekować ręce chusteczką dedykowaną do dezynfekcji rąk (wydaną przez personel w rejestracji);
 • poddać się pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym
 • wypełnić ankietę i podpisać przygotowane oświadczenie;
 • usiąść w miejscu wyznaczonym przez rejestratorkę, czekać na zaproszenie przez asystentkę/higienistkę do gabinetu.

Po skończonej wizycie:

 • po zakończonym leczeniu asystentka/higienistka stomatologiczna wyprowadza pacjenta z gabinetu do poczekalni (unikamy dotykania drzwi i klamek przez pacjenta);
 • pacjent w celu zapłaty za usługę, powinien podejść do lady dopiero gdy rejestratorka przygotuje rachunek;
 • pacjent w tym czasie powinien zachować 1,5-2 m odległość od personelu rejestracji;
 • po uregulowaniu płatności, pacjent odchodzi od lady ubiera się i wychodzi.

——

Z góry przepraszamy za utrudnienia, życzymy wszystkim dużo zdrowia i cierpliwości.

English version

The dental clinic currently operates from Monday to Friday in standard working hours: 08:00 – 20:00
On Saturdays: 09:00 – 15:00

Telephone registration is open at telephone numbers: 91 48 49 100 & 91 43 23 615

In accordance with the guidelines of the Ministry of Health and the Polish Dental Association in the era of the COVID-19 pandemic, additional measures have been introduced to protect patients and doctors during dental meetings. We care about the maximum safety of both our patients and staff, that’s why we are constantly implementing new procedures and improvements

We ask patients to read and apply to the dental visit guidelines:

Before the visit:

 • it is nessesary to contact us by phone to arrange a visit (please do not come to the dental clinic without a phone appointment);
 • during the phone call, the registration will conduct a pre-qualification survey for SARS CoV2 coronavirus infection. A patient with signs of infection or suspected of coronavirus infection should postpone the appointment by phone. In case of pain, after telephone contact, it is possible to issue an e-prescription for the required medications;
 • it is needed to arrive on time for dental appointments, without accompanying persons (except for underage patients who come with a legal guardian).

After entering the dental clinic, the patient should:

 • remove outerwear and put it in a bag especially prepared by registration;
 • disinfect your hands with a handkerchief dedicated for hand disinfection (issued by registration staff);
 • subject to temperature measurement with a non-contact thermometer;
 • complete the survey and sign the prepared statement;
 • sit down in the place indicated by registration, wait for an assistant / hygienist to invite to the dental office.

After the visit:

 • after the treatment, the assistant / dental hygienist takes the patient from the dental office to the waiting room (we avoid touching the door and door handles by the patient);
 • the patient to pay for the service should approach the counter only when the registration prepares the bill;
 • during this time the patient should keep 1.5-2 m distance from registration;
 • after payment, the patient walks away from the counter, dresses and goes out.

——

We apologize in advance for the inconvenience, we wish everyone a lot of health and patience.